ALGEMENE VOORWAARDEN – Perfection Tunerz
 
ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETS PERFECTION TUNERZ.
Definities:
• Perfection Tunerz: handelsnaam van Perfection Events BV.
KvK nr. 78234115 Snelfilterweg 4, Rotterdam.
• Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij Perfection Tunerz.
• Entreegelden: prijs van tickets exclusief servicekosten.
• Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s en motoren.
• Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
• Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
• Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
• Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen
die georganiseerd worden door Perfection Events BV.
Artikelen:
1. Bij het kopen van een entreeticket brengt Perfection Tunerz naast de entreegelden voor het evenement, servicekosten in rekening. Deze worden zichtbaar via de webshop.
2. De betaling van de entreegelden en servicekosten worden betaald aan Perfection Tunerz via Go-Tickets. Go-Tickets is de leverancier van de digitale webshop voor de administratieve afhandeling van tickets.
3. De betaling kan op de verschillende manieren gedaan worden, zoals iDeal, Visa, Mastercard e.d.
4. Wanneer de betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
5. Tickets worden, na ontvangst van betaling, direct per mail verstuurd.
6. Perfection Tunerz is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
7. In geval van annulering en/of verplaatsing van het evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de servicekosten en met uitsluiting van annulering of verplaatsing door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, pandemie, epidemie of epidemie achtige omstandigheden, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Perfection Tunerz verlangd kan worden.
8. Perfection Tunerz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden in de ticketshop van het evenement, georganiseerd door Perfection Events BV., noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel zij afgewikkeld door Perfection Tunerz en waarbij de locatie niet rechtstreeks betrokken is. Betaalbewijzen dienen ten alle tijden te worden getoond. Perfection Tunerz kan toegang weigeren voor personen die hun ticket op deze manier hebben verkregen.
9. Alle Tickets van Perfection Tunerz worden door Go-Tickets voorzien van een unieke QR-code. Perfection Tunerz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het dupliceren en frauderen met deze QR-codes. Wanneer op een Evenement toegang wordt verzocht met een reeds gescande toegangscode wordt de toegang tot het evenement ontzegd.
10. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Klachten kunnen worden ingediend:
Perfection Events BV., Snelfilterweg 4, 3063 JH ROTTERDAM. Info@perfectionevents.nl